บริษัท โมเดิร์น เทค เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

Highest performance and accuracy during maintenance, repair & overhaul

In maintenance and inspection technicians need both of their hands to perform their actual tasks, but paper-based instructions, manual data entry and complex documentation requirements keep interrupting them.

With our ‘inspect-by-vision’ solution xInspect, running on smart glasses, the technician sees all relevant information, checklists, and diagrams directly in front of his eyes – in a simple step-by-step manner. Integrated features like taking pictures, recording videos, and speech-to-text comments in combination with sensor and backend integration guarantee for streamlined, error-free, and transparent documentation. And if a problem cannot be solved alone, experts are just
one remote support call away.

Supported Processes

Realtime Remote Support

  •  Service procedures
  • Utility maintenance
  • Quality assurance
  • System overhaul
  • Predictive maintenance
  • Training for workers
  • … and many more !

Core Features

Your Benefits

Selected References

© All Copyright 2021 by mtsg.co.th