บริษัท โมเดิร์น เทค เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

Perfect products through augmented reality-based instructions and quality assurance

 xMake is an innovative “make-by-vision” solution for manufacturing processes. Dynamic step-by-step instructions directly in the worker’s field of view replace error-prone paper lists and provide guided assembly while leaving the hands free for actual tasks. The built-in quality assurance
via cameras and sensors ensure a perfect outcome for every step of the production process.

 xMake’s flexibility stands out: it is mobile, needs only Wi-Fi and is adaptable to the worker’s language and qualifications. The intuitive user interface does not only grant a high user acceptance among employees, it also allows on-thejob training of new workers.

With xMake, manufacturing processes are holistically optimized. The result is as simple as it is brilliant: higher quality outcomes at reduced costs!

Supported Processes

  •  Industrial assembly
  • Contract manufacturing
  • Machine operation
  • Repair of returned goods
  • Final product testing
  • Training of workers
  • Laboratory operations
  • … and many more !

Core Features

Your Benefits

Selected References

© All Copyright 2021 by mtsg.co.th